q程服务器返回错? (404) 未找到? 工程机械--测试测量解决方案-北京中科泛L测控技术有限公?/title> <meta name="description" content="彩八彩票,彩八彩票app下载,һllɫzݺcc^ゃͬӼI˨һӲЦ_ڨ" /> <meta name="keywords" content="彩八彩票,彩八彩票app下载" /> <link rel="stylesheet" href="/css/style.css" /> <link rel="stylesheet" href="/css/SubPage.css" /> <script type="text/javascript" src="../jquery/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="../jquery/model.js"></script> <script type="text/javascript" src="../jquery/public.js"></script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.hongchang86.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.hongchang86.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="ooohpb" > <div style='display:none'><q id='mOMoPx'><h1>彩八彩票,彩八彩票app下载</h1></q><tt id='mOMoPx'><dd id='mOMoPx'><noscript id='mOMoPx'><dl id='mOMoPx'><i id='mOMoPx'></i><dd id='mOMoPx'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='mOMoPx'></tr><td id='mOMoPx'></td><q id='mOMoPx'></q><dd id='mOMoPx'></dd><div id='mOMoPx'><button id='mOMoPx'><tfoot id='mOMoPx'><i id='mOMoPx'><dl id='mOMoPx'><i id='mOMoPx'><strike id='mOMoPx'><dt id='mOMoPx'></dt></strike></i></dl></i><pre id='mOMoPx'></pre></tfoot><u id='mOMoPx'></u><small id='mOMoPx'></small></button><tr id='mOMoPx'></tr></div><strike id='mOMoPx'></strike><label id='mOMoPx'></label><button id='mOMoPx'></button><optgroup id='mOMoPx'></optgroup><dd id='mOMoPx'></dd><sup id='mOMoPx'><del id='mOMoPx'><strike id='mOMoPx'><dd id='mOMoPx'></dd></strike></del></sup><fieldset id='mOMoPx'><p id='mOMoPx'></p></fieldset><big id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'><address id='mOMoPx'><dl id='mOMoPx'></dl></address><dd id='mOMoPx'></dd><table id='mOMoPx'><abbr id='mOMoPx'><strong id='mOMoPx'><blockquote id='mOMoPx'></blockquote></strong></abbr><td id='mOMoPx'><pre id='mOMoPx'></pre></td></table></big></big><q id='mOMoPx'><abbr id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'></thead></abbr></q><li id='mOMoPx'><q id='mOMoPx'><acronym id='mOMoPx'><dd id='mOMoPx'><td id='mOMoPx'><noframes id='mOMoPx'><tr id='mOMoPx'><strong id='mOMoPx'></strong><small id='mOMoPx'></small><button id='mOMoPx'></button><li id='mOMoPx'><noscript id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'></big><dt id='mOMoPx'></dt></noscript></li></tr><ol id='mOMoPx'><option id='mOMoPx'><table id='mOMoPx'><blockquote id='mOMoPx'><tbody id='mOMoPx'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='mOMoPx'></u><kbd id='mOMoPx'><kbd id='mOMoPx'></kbd></kbd></noframes><abbr id='mOMoPx'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='mOMoPx'><button id='mOMoPx'><abbr id='mOMoPx'></abbr></button></thead><button id='mOMoPx'><u id='mOMoPx'><u id='mOMoPx'></u></u><tr id='mOMoPx'><optgroup id='mOMoPx'><dd id='mOMoPx'><dfn id='mOMoPx'><tt id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'><optgroup id='mOMoPx'></optgroup></thead></tt><legend id='mOMoPx'></legend><noframes id='mOMoPx'><b id='mOMoPx'><form id='mOMoPx'></form></b></noframes></dfn><pre id='mOMoPx'></pre></dd></optgroup><dl id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'><dd id='mOMoPx'><td id='mOMoPx'><dir id='mOMoPx'></dir></td></dd></big><optgroup id='mOMoPx'></optgroup><dfn id='mOMoPx'></dfn></dl></tr></button><strong id='mOMoPx'></strong><ol id='mOMoPx'><dfn id='mOMoPx'><kbd id='mOMoPx'></kbd></dfn></ol><ul id='mOMoPx'></ul><noframes id='mOMoPx'></noframes><blockquote id='mOMoPx'></blockquote><fieldset id='mOMoPx'></fieldset><sup id='mOMoPx'><p id='mOMoPx'><tt id='mOMoPx'><sup id='mOMoPx'><bdo id='mOMoPx'><ol id='mOMoPx'><sup id='mOMoPx'><dl id='mOMoPx'><em id='mOMoPx'><label id='mOMoPx'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='mOMoPx'></address></sup></tt></p><fieldset id='mOMoPx'><noframes id='mOMoPx'><code id='mOMoPx'><strong id='mOMoPx'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='mOMoPx'></sup><div id='mOMoPx'><pre id='mOMoPx'><select id='mOMoPx'></select><td id='mOMoPx'></td></pre></div><kbd id='mOMoPx'><u id='mOMoPx'></u></kbd><div id='mOMoPx'></div><blockquote id='mOMoPx'></blockquote><q id='mOMoPx'></q><th id='mOMoPx'></th><big id='mOMoPx'></big><address id='mOMoPx'><b id='mOMoPx'><select id='mOMoPx'></select></b></address><code id='mOMoPx'></code><ul id='mOMoPx'><strike id='mOMoPx'></strike></ul><noscript id='mOMoPx'></noscript><pre id='mOMoPx'></pre><div id='mOMoPx'><p id='mOMoPx'></p></div><tfoot id='mOMoPx'></tfoot><thead id='mOMoPx'><bdo id='mOMoPx'></bdo></thead><kbd id='mOMoPx'></kbd><p id='mOMoPx'><fieldset id='mOMoPx'><style id='mOMoPx'></style></fieldset></p><acronym id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'><code id='mOMoPx'></code></big></acronym><noframes id='mOMoPx'><fieldset id='mOMoPx'></fieldset></noframes><ol id='mOMoPx'></ol><font id='mOMoPx'></font><td id='mOMoPx'><ol id='mOMoPx'></ol></td><center id='mOMoPx'></center><option id='mOMoPx'></option><legend id='mOMoPx'></legend><big id='mOMoPx'></big><sub id='mOMoPx'><ol id='mOMoPx'><li id='mOMoPx'><label id='mOMoPx'></label></li></ol></sub><i id='mOMoPx'><ol id='mOMoPx'></ol></i><del id='mOMoPx'></del><tr id='mOMoPx'><tr id='mOMoPx'><bdo id='mOMoPx'><form id='mOMoPx'><em id='mOMoPx'></em><ins id='mOMoPx'><center id='mOMoPx'><center id='mOMoPx'></center></center></ins><pre id='mOMoPx'><em id='mOMoPx'></em><abbr id='mOMoPx'><legend id='mOMoPx'><div id='mOMoPx'><center id='mOMoPx'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='mOMoPx'></b><noframes id='mOMoPx'><span id='mOMoPx'></span></noframes><font id='mOMoPx'><ol id='mOMoPx'></ol></font><td id='mOMoPx'><abbr id='mOMoPx'><option id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'></big></option></abbr><dfn id='mOMoPx'></dfn></td><form id='mOMoPx'><legend id='mOMoPx'></legend></form><td id='mOMoPx'><strike id='mOMoPx'><blockquote id='mOMoPx'></blockquote></strike></td><sup id='mOMoPx'><fieldset id='mOMoPx'><li id='mOMoPx'></li></fieldset></sup><option id='mOMoPx'></option><thead id='mOMoPx'></thead><del id='mOMoPx'></del><b id='mOMoPx'><tfoot id='mOMoPx'></tfoot><i id='mOMoPx'></i></b><sup id='mOMoPx'></sup><thead id='mOMoPx'></thead><kbd id='mOMoPx'></kbd><acronym id='mOMoPx'><strike id='mOMoPx'></strike></acronym><table id='mOMoPx'><select id='mOMoPx'></select></table><strong id='mOMoPx'></strong><center id='mOMoPx'></center><p id='mOMoPx'><b id='mOMoPx'><bdo id='mOMoPx'><span id='mOMoPx'></span></bdo></b></p><tr id='mOMoPx'><form id='mOMoPx'><strong id='mOMoPx'><dir id='mOMoPx'></dir></strong><th id='mOMoPx'></th></form><strong id='mOMoPx'><select id='mOMoPx'></select></strong></tr><form id='mOMoPx'><pre id='mOMoPx'></pre></form><code id='mOMoPx'></code><optgroup id='mOMoPx'></optgroup><strong id='mOMoPx'><td id='mOMoPx'><table id='mOMoPx'><legend id='mOMoPx'><legend id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'><fieldset id='mOMoPx'><q id='mOMoPx'><tfoot id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'><tt id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'></thead></tt></big><p id='mOMoPx'></p><button id='mOMoPx'><table id='mOMoPx'><ins id='mOMoPx'></ins><tt id='mOMoPx'><li id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='mOMoPx'><td id='mOMoPx'></td><tfoot id='mOMoPx'></tfoot></tr><strong id='mOMoPx'><span id='mOMoPx'><dfn id='mOMoPx'></dfn><bdo id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='mOMoPx'></button><ol id='mOMoPx'><font id='mOMoPx'><blockquote id='mOMoPx'><center id='mOMoPx'></center></blockquote></font></ol><strong id='mOMoPx'></strong><dl id='mOMoPx'><legend id='mOMoPx'></legend><sub id='mOMoPx'><small id='mOMoPx'></small></sub></dl><style id='mOMoPx'></style><pre id='mOMoPx'><code id='mOMoPx'></code></pre><big id='mOMoPx'></big><font id='mOMoPx'></font><bdo id='mOMoPx'></bdo><dfn id='mOMoPx'><dd id='mOMoPx'><button id='mOMoPx'><strike id='mOMoPx'><div id='mOMoPx'><div id='mOMoPx'><legend id='mOMoPx'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='mOMoPx'><q id='mOMoPx'></q></optgroup></dd><ol id='mOMoPx'><q id='mOMoPx'><dfn id='mOMoPx'><button id='mOMoPx'><tbody id='mOMoPx'><tbody id='mOMoPx'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='mOMoPx'></dl><fieldset id='mOMoPx'></fieldset><u id='mOMoPx'></u><div id='mOMoPx'><ins id='mOMoPx'></ins></div><strong id='mOMoPx'></strong><center id='mOMoPx'></center><strong id='mOMoPx'></strong><small id='mOMoPx'></small><td id='mOMoPx'><q id='mOMoPx'><q id='mOMoPx'><b id='mOMoPx'><optgroup id='mOMoPx'></optgroup></b></q><ol id='mOMoPx'><bdo id='mOMoPx'></bdo></ol><dd id='mOMoPx'><th id='mOMoPx'></th></dd><blockquote id='mOMoPx'></blockquote><ul id='mOMoPx'><style id='mOMoPx'></style></ul></q></td><noscript id='mOMoPx'></noscript><ol id='mOMoPx'></ol><p id='mOMoPx'></p><strong id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'></big><strike id='mOMoPx'><q id='mOMoPx'><sup id='mOMoPx'></sup></q></strike></strong><p id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'><acronym id='mOMoPx'><tfoot id='mOMoPx'><kbd id='mOMoPx'></kbd><form id='mOMoPx'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='mOMoPx'></fieldset><b id='mOMoPx'><dt id='mOMoPx'></dt></b><sup id='mOMoPx'></sup><label id='mOMoPx'></label><noframes id='mOMoPx'><ins id='mOMoPx'></ins></noframes><td id='mOMoPx'></td><dfn id='mOMoPx'></dfn><font id='mOMoPx'><style id='mOMoPx'></style></font><tr id='mOMoPx'><td id='mOMoPx'></td></tr><dfn id='mOMoPx'><ul id='mOMoPx'></ul></dfn><tr id='mOMoPx'></tr><abbr id='mOMoPx'></abbr><strong id='mOMoPx'></strong><dt id='mOMoPx'></dt><span id='mOMoPx'><label id='mOMoPx'><td id='mOMoPx'></td></label><address id='mOMoPx'></address></span><label id='mOMoPx'><bdo id='mOMoPx'><dt id='mOMoPx'><dl id='mOMoPx'></dl></dt></bdo></label><abbr id='mOMoPx'><optgroup id='mOMoPx'></optgroup></abbr><code id='mOMoPx'></code><address id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'></thead></address><td id='mOMoPx'><style id='mOMoPx'><tbody id='mOMoPx'></tbody><strong id='mOMoPx'></strong></style></td><ul id='mOMoPx'><ul id='mOMoPx'></ul></ul><del id='mOMoPx'></del><th id='mOMoPx'><option id='mOMoPx'><legend id='mOMoPx'></legend></option></th><b id='mOMoPx'></b><i id='mOMoPx'><noscript id='mOMoPx'></noscript></i><q id='mOMoPx'></q><select id='mOMoPx'></select><option id='mOMoPx'></option><optgroup id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'></big></optgroup><noframes id='mOMoPx'><acronym id='mOMoPx'><em id='mOMoPx'></em><td id='mOMoPx'><div id='mOMoPx'></div></td></acronym><address id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'></big><legend id='mOMoPx'></legend></big></address></noframes><ul id='mOMoPx'></ul><abbr id='mOMoPx'><p id='mOMoPx'><small id='mOMoPx'><bdo id='mOMoPx'><code id='mOMoPx'><i id='mOMoPx'><legend id='mOMoPx'></legend></i><sub id='mOMoPx'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='mOMoPx'></noscript><tr id='mOMoPx'></tr><select id='mOMoPx'><button id='mOMoPx'><dfn id='mOMoPx'><p id='mOMoPx'></p><q id='mOMoPx'></q></dfn></button><noframes id='mOMoPx'></noframes><b id='mOMoPx'></b></select><font id='mOMoPx'></font><option id='mOMoPx'></option><fieldset id='mOMoPx'></fieldset><noframes id='mOMoPx'><i id='mOMoPx'><div id='mOMoPx'><ins id='mOMoPx'></ins></div></i></noframes><tr id='mOMoPx'></tr><label id='mOMoPx'><small id='mOMoPx'></small><b id='mOMoPx'></b></label><noscript id='mOMoPx'><tr id='mOMoPx'></tr><div id='mOMoPx'></div><noscript id='mOMoPx'></noscript><tr id='mOMoPx'></tr></noscript><center id='mOMoPx'></center><dl id='mOMoPx'></dl><blockquote id='mOMoPx'></blockquote><pre id='mOMoPx'><dl id='mOMoPx'><noframes id='mOMoPx'><i id='mOMoPx'></i></noframes><dt id='mOMoPx'></dt></dl><label id='mOMoPx'><dfn id='mOMoPx'></dfn></label></pre><dir id='mOMoPx'></dir><strike id='mOMoPx'></strike><thead id='mOMoPx'></thead><span id='mOMoPx'></span><i id='mOMoPx'></i><font id='mOMoPx'></font><style id='mOMoPx'></style><font id='mOMoPx'></font><td id='mOMoPx'><select id='mOMoPx'><b id='mOMoPx'><address id='mOMoPx'><noscript id='mOMoPx'><acronym id='mOMoPx'></acronym></noscript></address><style id='mOMoPx'><tbody id='mOMoPx'></tbody></style></b></select><ul id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'></thead></ul></td><strike id='mOMoPx'><dt id='mOMoPx'></dt></strike><dfn id='mOMoPx'></dfn><dir id='mOMoPx'><b id='mOMoPx'></b><font id='mOMoPx'></font></dir><ul id='mOMoPx'></ul><q id='mOMoPx'></q><acronym id='mOMoPx'></acronym><center id='mOMoPx'><strong id='mOMoPx'></strong></center><ins id='mOMoPx'><label id='mOMoPx'></label><span id='mOMoPx'></span></ins><li id='mOMoPx'><blockquote id='mOMoPx'></blockquote></li><th id='mOMoPx'><table id='mOMoPx'></table></th><tfoot id='mOMoPx'></tfoot><ins id='mOMoPx'></ins><table id='mOMoPx'></table><noscript id='mOMoPx'><del id='mOMoPx'><ol id='mOMoPx'><center id='mOMoPx'><ul id='mOMoPx'></ul><div id='mOMoPx'></div></center></ol></del></noscript><strong id='mOMoPx'><legend id='mOMoPx'></legend><td id='mOMoPx'></td></strong><font id='mOMoPx'><font id='mOMoPx'></font></font><noscript id='mOMoPx'><em id='mOMoPx'><form id='mOMoPx'><sub id='mOMoPx'></sub></form><bdo id='mOMoPx'></bdo></em></noscript><address id='mOMoPx'></address><center id='mOMoPx'><del id='mOMoPx'></del><sup id='mOMoPx'></sup></center><kbd id='mOMoPx'></kbd><font id='mOMoPx'><b id='mOMoPx'></b><table id='mOMoPx'></table><blockquote id='mOMoPx'></blockquote></font><big id='mOMoPx'><q id='mOMoPx'><center id='mOMoPx'><button id='mOMoPx'></button></center></q></big><i id='mOMoPx'><form id='mOMoPx'><option id='mOMoPx'></option><dir id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'></thead></dir></form><tr id='mOMoPx'><strike id='mOMoPx'><noframes id='mOMoPx'><dl id='mOMoPx'></dl></noframes></strike><dt id='mOMoPx'></dt></tr></i><dfn id='mOMoPx'></dfn><tbody id='mOMoPx'></tbody><select id='mOMoPx'><dir id='mOMoPx'><noscript id='mOMoPx'><th id='mOMoPx'><strike id='mOMoPx'></strike><small id='mOMoPx'></small></th></noscript><tbody id='mOMoPx'><em id='mOMoPx'><optgroup id='mOMoPx'></optgroup><style id='mOMoPx'><tr id='mOMoPx'></tr><address id='mOMoPx'></address></style></em></tbody><code id='mOMoPx'><noscript id='mOMoPx'><ins id='mOMoPx'><font id='mOMoPx'></font></ins></noscript></code></dir><p id='mOMoPx'></p><dl id='mOMoPx'></dl></select><form id='mOMoPx'><bdo id='mOMoPx'></bdo><optgroup id='mOMoPx'><tbody id='mOMoPx'></tbody></optgroup><blockquote id='mOMoPx'><button id='mOMoPx'><pre id='mOMoPx'><li id='mOMoPx'><tfoot id='mOMoPx'><kbd id='mOMoPx'></kbd></tfoot><fieldset id='mOMoPx'><dd id='mOMoPx'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='mOMoPx'></table><span id='mOMoPx'><dl id='mOMoPx'></dl></span></blockquote></form><em id='mOMoPx'><small id='mOMoPx'><blockquote id='mOMoPx'></blockquote></small></em><tfoot id='mOMoPx'></tfoot><del id='mOMoPx'><pre id='mOMoPx'></pre></del><em id='mOMoPx'><acronym id='mOMoPx'><th id='mOMoPx'></th></acronym></em><fieldset id='mOMoPx'></fieldset><code id='mOMoPx'><noframes id='mOMoPx'></noframes></code><form id='mOMoPx'><optgroup id='mOMoPx'><dir id='mOMoPx'></dir></optgroup></form><strong id='mOMoPx'></strong><ins id='mOMoPx'><option id='mOMoPx'></option></ins><dd id='mOMoPx'></dd><span id='mOMoPx'><tbody id='mOMoPx'></tbody></span><strong id='mOMoPx'><pre id='mOMoPx'><form id='mOMoPx'></form></pre></strong><li id='mOMoPx'><abbr id='mOMoPx'><dir id='mOMoPx'></dir><acronym id='mOMoPx'></acronym></abbr></li><ol id='mOMoPx'></ol><strike id='mOMoPx'></strike><label id='mOMoPx'></label><legend id='mOMoPx'><address id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'><tr id='mOMoPx'></tr></thead></address><dt id='mOMoPx'></dt></legend><thead id='mOMoPx'></thead><ins id='mOMoPx'><big id='mOMoPx'></big></ins><kbd id='mOMoPx'></kbd><center id='mOMoPx'><acronym id='mOMoPx'></acronym><code id='mOMoPx'></code></center><ul id='mOMoPx'><pre id='mOMoPx'></pre></ul><style id='mOMoPx'><dt id='mOMoPx'><noframes id='mOMoPx'></noframes></dt><sub id='mOMoPx'></sub><b id='mOMoPx'><thead id='mOMoPx'></thead></b></style><center id='mOMoPx'></center><button id='mOMoPx'></button><bdo id='mOMoPx'><sub id='mOMoPx'><noframes id='mOMoPx'><blockquote id='mOMoPx'><q id='mOMoPx'><noscript id='mOMoPx'></noscript><dt id='mOMoPx'></dt></q></blockquote><noframes id='mOMoPx'><i id='mOMoPx'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <!--头部--> <div id="header"> <script language="javascript"> $(function() { var menu = $('#menu > li'); menu.each(function() { var content = $(this).find('.slide'); var obj = content.find('dl.items1 dd'); var obj1 = content.find('dl.items2 dd'); $(this).hover(function() { content.show() }, function() { content.hide() }); obj.hover(function() { $(this).children('div').show() }, function() { $(this).children('div').hide() }); obj1.hover(function() { $(this).children('div').show() }, function() { $(this).children('div').hide() }); }); }) </script> <div class="header"> <div class="header_top"> <div class="header_top_clalm"> <div class='Claim'><a href='/ooohpb/join/login.aspx'>d</a>|<a href='/ooohpb/join/register.aspx?flag=1'>注册</a>|<a href='/ooohpb/company/company_con.aspx?id=13'>聡Д系我们</a></div> <div class="topbar-item weixin" onmouseover="$('#tdcode').css('display','block');"onmouseout="$('#tdcode').css('display','none');"> <a href="javascript:void(0)">官方微信Q@һߵE׃一?i></i></a> <div class="tdcode-outter" id="tdcode"> <div class="tdcode-inner"> <i class="arrow-outter">?/i><i class="arrow-inner">?/i> <div class="pic"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="header_"> <div class="logo"><a class="logo" href="/ooohpb/index.aspx" title="泛华]ӹ݅"> </a></div> <div class="Mun"> <div class="clear"></div> <div class="Nav"> <div class="Nav_"> <div class="much"> <ul id="menu"> <li><a href="/ooohpb/index.aspx" class="mu1">首页</a></li> <li><a href="/ooohpb/solutions/index.aspx" class="mu2">解决Ҏ</a> <div class="slide slide1"> <div class="slide1_cont"> <dl class="slide1_contle"> <dt>行业划分</dt> <dd class='slide1_contledl01'><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=100'>新能溡汽?/a><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=50'>航空航天</a><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=51'>雯âȻȵ߀ҪԵ通信</a><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=52'></a><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=53'>汽R</a></dd><dd><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=57'>轨道交?/a><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=54'>电子</a><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=55'>能源</a><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=89'>工程机械</a><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=93'>其他</a></dd> </dl> <dl class="slide1_contri"> <dt>应 ߳•划分</dt> <dd class="slide1_contledl01"> <a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=99'>分布式测?/a><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=62'>实验与科?/a><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=61'>数据记录両分?/a><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=60'>仿真试</a><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=59'>状态监?/a><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=58'>自动匨测?/a> </dd> </dl> </div> </div> </li> <li><a href="/product/index.aspx" class="mu3">产品両̎服?/a> <div class="slide slide2"> <dl> <dt><a href="/product/systempla.aspx?cd=1&xs=1">装备保障</a></dt> <dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/ooohpb/product/systempla_list.aspx?xs=1&cd=14'>pȝU?/a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/product/systempla_list.aspx?xs=1&cd=16'>部gU?/a></dd> <dl><dt class="nav_dt1"><a href="/product/education.aspx" style="text-align:left; text-indent:8px;">工程教育</a></dt></dl> <!--<dt><a href='/ooohpb/product/prosystem.aspx'>pȝ产品</a></dt>--> <!--<dd><a href='/ooohpb/product/prosystem_final.aspx?id=14'>汽R仪表盘终试p?/a></dd><dd><a href='/product/prosystem_final.aspx?id=13'>˿ښ器件老化试pȝ</a></dd><dd><a href='/ooohpb/product/prosystem_final.aspx?id=12'>动R电\板测E系l?/a></dd>--> </dl> <dl> <dt class="nav_dt1" style='margin:0 0 0 4px;'><a href="/product/hardware.aspx?pd=1&cd=0">自动试</a></dt> <dd class='nav_dd1'><a href='/ooohpb/product/hardware_list.aspx?pd=1&cd=7'>pȝU?/a></dd><dd class='nav_dd1'><a href='/product/hardware_list.aspx?pd=1&cd=21'>部gU?/a></dd> <dl> <dt class="nav_dt1"><a href="/product/techa.aspx"">边界扫描技?/a></dt> <dd class='nav_dd1'style='margin:0 0 0 9px;'><a href='/product/techa_final.aspx?id=32'>技术与应用</a></dd> <dd class='nav_dd1'style='margin:0 0 0 9px;'><a href='/ooohpb/product/techa_final.aspx?id=33'>产品选型</a></dd> </dl> </dl> <dl> <dt><a href="/ooohpb/product/instrument.aspx?cd=2&ins=1">电e仩I器</a></dt> <dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/ooohpb/product/instrument_list.aspx?ins=1&cd=34'>EMC与场强测?/a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/product/instrument_list.aspx?ins=1&cd=22'>q度测试A</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/ooohpb/product/instrument_list.aspx?ins=1&cd=29'>q度标准检?/a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/product/instrument_list.aspx?ins=1&cd=30'>l胞分类计数?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/product/car.aspx?cd=3&car=1">汽訐R电子</a></dt> <dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/ooohpb/product/car_list.aspx?car=1&cd=23'>ȝ仿真(RBS)</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/ooohpb/product/car_list.aspx?car=1&cd=33'>LVDS</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/ooohpb/product/aviation.aspx?cd=4&avi=1">分布式K试设?/a></dt> <dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/product/aviation_list.aspx?avi=1&cd=32'>高密度设?/a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/product/aviation_list.aspx?avi=1&cd=31'>快插易用讑֤</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 32px;'><a href='/ooohpb/product/aviation_list.aspx?avi=1&cd=24'>通用试qR֮Л_</a></dd> </dl> <dl> <dt class="nav_dt1"><a rel="nofollow" href="">软g</a></dt> <dd class='nav_dd1'><a rel="nofollow" href=''>Test On Demand</a></dd><dd class='nav_dd1'><a rel="nofollow" href=''>DAQ On Demand</a></dd><dd class='nav_dd1'><a rel="nofollow" href=''>Data On Demand</a></dd><dd class='nav_dd1'><a rel="nofollow" href=''>X-Advisor</a></dd><dd class='nav_dd1'><a rel="nofollow" href=''>X-Star</a></dd> </dl> <!-- <dl> <dt class="nav_dt1"><a rel="nofollow" href="" style="text-align:left; text-indent:8px;">工程教育</a></dt> <dd class="nav_dd1" style="margin:0 0 0 9px;"><a rel="nofollow" href="">nextpad</a></dd> <dd class="nav_dd1" style="margin:0 0 0 9px;"><a rel="nofollow" href="">nextboard</a></dd> <dd class="nav_dd1" style="margin:0 0 0 9px;"><a rel="nofollow" href="">nextmech</a></dd> <dd class="nav_dd1" style="margin:0 0 0 9px;"> <a rel="nofollow" href="">nextkit</a></dd> <dd class="nav_dd1" style="margin:0 0 0 9px;"><a rel="nofollow" href="">nextcloud</a></dd> <dd class="nav_dd1" style="margin:0 0 0 9px;"><a rel="nofollow" href="">LECT</a></dd> </dl> --> <!-- <dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'><a href='/ooohpb/product/education_final.aspx?id=35'>nextwire</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'><a href='/ooohpb/product/education_final.aspx?id=34'>nextcontrol</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'><a href='/ooohpb/product/education_final.aspx?id=26'>nextsense</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'><a href='/ooohpb/product/education_final.aspx?id=27'>nexthertz</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'><a href='/ooohpb/product/education_final.aspx?id=29'>nextpad</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'><a href='/ooohpb/product/education_final.aspx?id=28'>ELVISbox</a></dd>--> <dl> <dt class="nav_dt1"><a href="/ooohpb/product/affiliate_final.aspx?c=9&id=9" style="text-align:left; text-indent:9px;">量互訐接口</a></dt> <dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'><a rel="nofollow" href=''>SCOUT产品pd</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'><a rel="nofollow" href=''>TITAN产品pd</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'><a rel="nofollow" href=''>LIF产品pd</a></dd> <dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'><a rel="nofollow" href=''>APEX产品pd</a></dd><dd class='nav_dd1' style='margin:0 0 0 9px;'> </dd> </dl> <dl> <dt class="nav_dt1"><a href="/ooohpb/product/serving.aspx" style="text-align:left; text-indent:8px;">服务</a></dt> <dd class="nav_dd1" style="margin:0 0 0 9px;"><a href="/ooohpb/product/serving.aspx">认证</a></dd> <dd class="nav_dd1" style="margin:0 0 0 9px;"><a href="/ooohpb/product/board.aspx?s=1">校准服务</a></dd> <!--<dd class="nav_dd1" style="margin:0 0 0 9px;"><a href="/ooohpb/product/board.aspx?s=2">产品l修</a></dd>--> </dl> </div> </li> <li><a href="/ooohpb/technology/index.aspx" class="mu4">技术支?/a> <div class="slide slide3"> <div class="slide3_cont01"> <dl class="slide3_contdl01"> <dt><a href="/technology/tech_manual.aspx?t=18&tid=18"><img src="/images/tech_02.png"/></a></dt> <dd><a href="/ooohpb/technology/tech_manual.aspx?t=18&tid=18">产品手册</a></dd> </dl> <dl class="slide3_contdl02"> <dt><a href="/ooohpb/technology/tech_knowlist.aspx?t=22&tid=22"><img src="/images/tech_06.png"/></a></dt> <dd><a href="/ooohpb/technology/tech_knowlist.aspx?t=22&tid=22">知识?/a></dd> </dl> </div> <div class="slide3_cont01"> <dl class="slide3_contdl03"> <dt><a href="/technology/tech_manual.aspx?t=20&tid=20"><img src="/images/tech_03.png"/></a></dt> <dd><a href="/ooohpb/technology/tech_manual.aspx?t=20&tid=20">软g下蝲</a></dd> </dl> <dl class="slide3_contdl04"> <dt><a href="/ooohpb/technology/tech_knowlist.aspx?tid=21&t=21&web_clid=21"><img src="/images/tech_05.png"/></a></dt> <dd><a href="/ooohpb/technology/tech_knowlist.aspx?tid=21&t=21&web_clid=21">技术文f?/a></dd> </dl> </div> <div class="slide3_cont02"> <dl class="slide3_contdl06"> <dt><a href="/technology/tech_play.aspx?t=23&tid=23"><img src="/images/tech_04.png"/></a></dt> <dd><a href="/ooohpb/technology/tech_play.aspx?t=23&tid=23">视频中心</a></dd> </dl> </div> </div> </li> <li><a href="/ooohpb/zhaop/index.aspx" class="mu5">人力ء资源</a> <div class="slide slide4"> <div class="slide4_cont"> <div class="slide4_le"> <dl> <dt>人泛华</dt> <dd><a href='/ooohpb/zhaop_wencont.aspx?id=1' id='link_zp1'>用h理念</a></dd><dd><a href='/ooohpb/zhaop_banglist.aspx'>泛华之塾</a></dd> </dl> <dl> <dt>招聘r职位</dt> <dd><a href="/ooohpb/zhaop_list.aspx">C会招</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/zhaop_school.aspx">校园招聘</a></dd> </dl> </div> <div class="slide4_ri"> <dl> <dt><a href='/ooohpb/zhaop_wencont.aspx?id=1'><img src='/uploadsfile/20130813121039.jpg'></a></dt><dd>泛华用h观——不惟学历重能力Q不惟资历重业W。桾华员工标准——有敬业_和上q心Q有韧性;有责LQ?/dd> </dl> </div> </div> </div> </li> <li><a href="/ooohpb/company/index.aspx" class="mu6">走泛华</a> <div class="slide slide5"> <div class="slide5_cont"> <div class="slide5_le"> <dl> <dt><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=9">公司介绍</a></dt> <dt><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=10">资质荣誉</a></dt> <dt><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=192">合作ゃ^mޟ伙伴Դ˳ɞһU</a></dt> <dt><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=11">发展历程</a></dt> </dl> <dl> <dt><a href='/ooohpb/company/newslist.aspx?t=38'>新騐媒体</a></dt> <dd><a href='/ooohpb/company/newslist.aspx?t=38'>泛华新闻</a></dd><dd><a href='/ooohpb/company/newslist.aspx?t=39'>媒体报道</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=193&sc=1">场zd </a></dt> <dd><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=12&sc=1" id="link_com_f">展会</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/company/zouj_yantlist.aspx?sc=1&t=90" id="link_com_g">研讨?/a></dd> <dt><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=13">联系`们</a></dt> </dl> </div> <div class="slide5_ri"> <div class='slide5_ricont'><a href='/ooohpb/company/news_show.aspx?t=39&id=238' target='_blank'><img src='/uploadsfile/20146201057595555.png'></a></div> </div> </div> </div> </li> </ul> </div> <!--<ul> <li><a href="/ooohpb/solutions/index.html">首页</a></li> <li><a href="/ooohpb/solutions/Solutions.html">解决Ҏ</a></li> <li><a href="/ooohpb/solutions/Product.html">产品与服̫?/a></li> <li><a href="tech.html">技术支?/a></li> <li><a href="zhaop.html">人力资源</a></li> <li><a href="/ooohpb/solutions/zoujin.html">走进泛 ֪ƽ̆ text-decoration: underline</a></li> </ul>--> </div> <div class="Search"> <form method="get" id="form_pro" action="/product/pro_search.aspx"> <input type="text" name="keys_pro" id="keys_pro" value="" class="inputText"x-webkit-speech x-webkit-grammar="bUIltin:search" /> <a href="#" class="inputSubmit" onclick="check_pro()"></a> </form> <!-- <input type="submit" value="" class="inputSubmit"/> --> </div> </div> </div> </div> </div> <script> function check_pro() { var keys_pro = document.getElementById("keys_pro").value.replace(/^\s*(.*?)[\s\n]*$/g, '$1'); if (keys_pro != "") { // document.getElementById("keys_pro").style.display = "none"; document.getElementById("keys_pro").value = escape(keys_pro); } document.getElementById("form_pro").submit(); } </script> </div> <!--头部 End--> <!--content--> <div class='banner' id='fader'><ul> <li> <a style="display:block; width:100%; height:100%; background-image:url(../uploadsfile/20131217063730.jpg);background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat; min-width:965px; height:209px;"><img src="/uploadsfile/20131217063730.jpg" style='margin-left:-9999px;' /></a> </li> </ul></div> <script type="text/javascript"> var fader = new Hongru.fader.init('fader',{ id:'fader' }); </script> <div class="Center"> <div class="DropDown"> <h2><a href="javascript:void(0)">行业划分</a></h2> <ul class="Two" style='display:block' > <li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=100' >新ԃ֮源汽?/a></li><li><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=50' >航空航天</a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=51' >雯通信</a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=52' ></a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=53' >汽R</a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=57' >轨道交?/a></li><li><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=54' >电子</a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=55' >能源</a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=89' class='hover'>工程机械</a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=93' >其他</a></li> </ul> <h2><a href="javascript:void(0)">应用划分</a></h2> <ul class="Two" style='display:block'> <li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=99' >刦布式测?/a></li><li><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=62' >实戴与科?/a></li><li><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=61' >数据记录与ȭ?/a></li><li><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=60' >仡真试</a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=59' >状态监?/a></li><li><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=58' >自动匦 测?/a></li> </ul> </div> <div class="Right"> <div class="Detailed"> <h2>工程机械</h2> <div class="Detailed_R"><a href="/index.aspx">首页</a> > <a href="/ooohpb/solutions/index.aspx">解决Ҏ</a> > 行业划分 > <a href="/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=89">工程机械</a></div> </div> <div class="Depict"> <p>    工程机械是国民urͼӃrS┟产的基础工业乾㲻׌̤֮一Q它的质量与操作安全҆臛_重要Q灵zR稳定、可靠的试量解决Ҏ从器件硸到系l对其q行l合的保障?/p> </div> <div class="TestSystem"> <ul style='display:block' name='ul_page' id='ul_page1'><li><div class='TestLeft'><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=89&id=79'><img src='/uploadsfile/20130914120036.jpg' /></a></div><div class='TestRight'><h2><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=89&id=79'>龙门吊智能无U监控系l?/a></h2><p>龙门吊智能无U监控系l适锨于港口、矿场等户ؤ环境中,用于吊装大量大型、重型货һЦ的多架集群式门式v重机Qһ_ʼֱӓ_츫门吊Q的长期〽oғ实时、可靠监场内全部的龙门吊工况,以及当前q行状态?/p><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=89&id=79'>了解详细>></a> </div></li><li><div class='TestLeft'><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=89&id=78'><img src='/uploadsfile/20130913115725.jpg' /></a></div><div class='TestRight'><h2><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=89&id=78'>吊臂轨迹系l?/a></h2><p>吊臂轨迹系l主要是用于工程机械行业中臂架姿态以及轨q定位测试。由于工E机械相对其һ֮他机械设备来Ԍ体积上比较庞夼ȻĴѽƎX,l构复杂QЇ架的姿态和轨迹定位的测试工ǧL作显得日益艰?..</p><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=89&id=78'>了解详细>></a> </div></li><li><div class='TestLeft'><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=89&id=77'><img src='/uploadsfile/20130913115220.jpg' /></a></div><div class='TestRight'><h2><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=89&id=77'>倾角传感器自动化校准両测试系l?/a></h2><p>本系l是为单轴倾角传感器而设计的自动化校准与试pȝQ可以实现倾角传感器的高精度的程化校准与试。通ơ高精密的机械l构与伺服控制单元及圆光 WЦ栅,提供E_的倾斜角娏?..</p><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=89&id=77'>了解详细>></a> </div></li></ul> </div> <!--分页--> <!--分页 End--> <div class="clear"></div> <div class="Economy"> <ul> <li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=5&id=86'>H炉监樀pȝ</a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=8&id=84'>3MW齿轮p验台试pȝ</a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=5&id=83'>核装备焊接车间焊机参数分布式监控系l?/a></li><li><a href='solutions_final.aspx?t=89&tid=6&id=82'>机床振动信号采集分析?/a></li><li><a href='solutions_final.aspx?t=89&tid=6&id=81'>金材料拉׋试pȝ</a></li><li><a href='/ooohpb/solutions/solutions_final.aspx?t=89&tid=8&id=80'>热蝾钢综合测试系l?/a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--content End--> <div class="clear"></div> <!--底部--> <div id="footer"> <div class="footer"> <div class="footer_"> <div class="bottom"><h2><a href="/company/company_con.aspx?id=29" style="color:#4A4A4A;">...了解"柔性测试技o•?</a></h2> <ul class="bottomList"> <li> <dl> <dt>解决Ҏ</dt> <dd><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=99'>分布式测?/a></dd><dd><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=62'>实验ゃܺ与科?/a></dd><dd><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=61'>数据记录与ɂԪe?/a></dd><dd><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=60'>仿һӜ试</a></dd><dd><a href='/ooohpb/solutions/solutions_list.aspx?t=59'>状态监?/a></dd><dd><a href='/solutions/solutions_list.aspx?t=58'>自动化测Ҳæ?/a></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt>产品与服?/dt> <dd><a href="/product/systempla.aspx?xs=1&cd=1">装备保障</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/product/hardware.aspx?pd=1&cd=0">自动试</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/product/education.aspx">工程教育</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/product/instrument.aspx?ins=1&cd=2">电子仪器</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/product/car.aspx?car=1&cd=3"> font-family: Industria SolidR电子</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/product/aviation.aspx?avi=1&cd=4">分布С式测试设?/a></dd> <dd><a href="/product/techa.aspx">边界扫描技?/a></dd> <dd><a href="/product/xdesigner.aspx">软g</a></dd> <!--<dd><a href="/ooohpb/product/affiliate.aspx?c=10">量互连接口</a></dd>--> <dd><a href="/ooohpb/product/affiliate_final.aspx?id=9">Ęɫn׷量互连接口</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/product/serving.aspx">服务</a></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt>技术支?/dt> <dd><a href="/ooohpb/technology/tech_manual.aspx?t=85">产品手册</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/technology/tech_manual.aspx?t=29">软g下蝲</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/technology/tech_knowlist.aspx?t=96">知识?/a></dd> <dd><a href="/technology/tech_knowlist.aspx?t=42">技术文f?/a></dd> <dd><!--<a href="/technology/tech_play.aspx?t=97">--><a href="/technology/tech_play.aspx?t=23&tid=23">视频中心</a></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt>走进泛华</dt> <dd><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=9">公司介绍</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=10">荣誉资质</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=192">合作伙伴</a></dd> <dd><a href='/ooohpb/solutions/newslist.aspx?t=39'>新闻媡体</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=193&sc=1">场zd</a></dd> <dd><a href="/ooohpb/company/company_con.aspx?id=13">联系我们</a></dd> </dl> </li> <li> <dl> <dt>其他f点</dt> <dd><a rel="nofollow" href="">泛华ˑB[兴</a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="">XDesigner</a></dd> </dl> </li> </ul> <div class="bottomMap"> <h2>泛华服务|络</h2> <img src="/images/bottomMap.jpg" /> <p>技术服务热U:<span>400-635-4800</span> </p> </div> </div> <div class="bottom_"> <div class="bottom_left"> <!--<a href='/ooohpb/Lowmap.aspx?infoid=22'>法律明oڴŸlâ</a><a href='/ooohpb/Lowmap.aspx?infoid=23'>|站圓u˓u^图</a>--> <a href="/ooohpb/Lowmap.aspx?infoid=22">法律明</a> <!--<a href="/ooohpb/Lowmap.aspx?infoid=23">|站地图</a>--> <a rel="nofollow" href=""><img src="/images/sine.jpg"></a> </div> <div class="bottom_right"><label>Copyright © 2014</label> 北京中科泛华控技术有限腬?京ICP?label>05013522</label>?/div> </div> </div> </div> </div> <!--底部 End--> </body> <script type="text/javascript"> var getElementsByName = function(tag, name){ var returns = document.getElementsByName(name); if(returns.length > 0) return returns; returns = new Array(); var e = document.getElementsByTagName(tag); for(var i = 0; i < e.length; i++){ if(e[i].getAttribute("name") == name){ returns[returns.length] = e[i]; } } return returns; } function showul(x) { var ul_page = getElementsByName("ul","ul_page"); for(var i = 0;i < ul_page.length;i++) { if(x==ul_page[i].id) { document.getElementById(ul_page[i].id).style.display = "block"; } else { document.getElementById(ul_page[i].id).style.display = "none"; } } } </script> <script type="text/javascript"> (function() { var $backToTopTxt = "qǛ剙", $backToTopEle = $('<div class="backToTop"></div>').appendTo($("body")) .text($backToTopTxt).attr("title", $backToTopTxt).click(function() { $("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, 120); }), $backToTopFun = function() { var st = $(document).scrollTop(), winh = $(window).height(); (st > 0)? $backToTopEle.show(): $backToTopEle.hide(); //IE6下的宨y位 if (!window.XMLHttpRequest) { $backToTopEle.css("top", st + winh - 166); } }; $(window).bind("scroll", $backToTopFun); $(function() { $backToTopFun(); }); })(); </script> </html>